انتخاب محصول


-

Powerful Intel Xeon Server for demanding business needs.

 • CPU Xeon E3-1240 (or equivalent)
 • 32GB DDR3 RAM
 • HDD 2x 2TB
-

Dual CPUs & SSD Drives for Monster performance.

 • 2x Xeon E5-2630v3 CPU
 • 128GB DDR4 RAM
 • 2x300GB SSD + 2x 2TB HDD
-

Powerful Intel Xeon Server for demanding business needs.

 • CPU Xeon E3-1240 (or equivalent)
 • 32GB DDR3 RAM
 • HDD 2x 2TB
-

More Power. Better CPU. More RAM.

 • CPU Xeon E5-1650 (or equivalent)
 • 64GB DDR3 RAM
 • HDD 2x 2TB
-

Dual CPUs & SSD Drives for Monster performance.

 • 2x Xeon E5-2630v3 CPU
 • 128GB DDR4 RAM
-

More Power. Better CPU. More RAM.

 • CPU Xeon E5-1650 (or equivalent)
 • 64GB DDR3 RAM
 • HDD 2x 2TB
بارگذاری ...
 فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.